Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 52003-1:2018

Енергийни характеристики на сгради. Показатели, изисквания, рейтинги и сертификати. Част 1: Основни аспекти и приложение на цялостните енергийни характеристики (ISO 52003-1:2017)

Energy performance of buildings - Indicators, requirements, ratings and certificates - Part 1: General aspects and application to the overall energy performance (ISO 52003-1:2017)
15.01.2018 г.
15.01.2020 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Наборът отЕРВ стандарти за оценяване дава голям брой цялостни и частични показатели за ЕРВ като резултати. ISO 52003-1: 2017 предоставя обща информация както на частни страни, така и на обществени регулаторни органи (и на всички заинтересовани страни, участващи в регулаторния процес) за това как най-добре да се използват тези резултати за различни цели (последваща обработка).
Този документ описва връзката между EPB показателите, EPB изискванията и EPB рейтингите и обсъжда значението на специфичните за проекта адаптирани стойности като изискване или референция за определени EPB показатели. Този документ също така включва няколко възможни етикета на EPB и изброява различните стъпки за предприемане при създаването на схема за сертифициране на EPB.
Този документ предоставя стандартизирани таблици за съобщаване по структуриран и прозрачен начин на изборите, които следва да бъдат направени по отношение на общите EPB изисквания. Таблиците не са ограничаващи, което позволява пълна регулаторна гъвкавост. Този документ не предоставя такива таблици за частични EPB изисквания (свързани с производствените или техническите сградни системи), тъй като това е разгледано в други документи.
ЗАБЕЛЕЖКА Таблица 1 във въведението показва относителната позиция на ISO 52003-1: 2017 в рамките на стандартите за EPB в контекста на модулната структура, установена в ISO 52000-1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15217:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 52003-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 52003-1:2017

Въвежда ISO 52003-1:2017