Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 52018-1:2018

Енергийни характеристики на сгради. Показатели за частични изисквания за енергийните характеристики на сгради, свързани с баланса на топлинна енергия и свойствата на сградата. Част 1: Преглед на възможностите (ISO 52018-1:2017)

Energy performance of buildings - Indicators for partial EPB requirements related to thermal energy balance and fabric features - Part 1: Overview of options (ISO 52018-1:2017)
15.01.2018 г.
17.11.2020 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Серията стандарти за оценяване на ЕРВ създава голям брой показатели за общи и частични ЕРВ показатели като изходни данни, които могат да се използват за различни цели. ISO 52018-1:2017 разглежда използването като изискване за частични ЕРВ показатели, свързани със сградата и с топлинния баланс на сградата. Аспектите на топлинния баланс засягат потребностите от отопление и от охлаждане, както и свободно колебаещите се температури, по-специално по отношение на прегряването или твърде ниските вътрешни температури. ISO 52018-1:2017 може да бъде в помощ както на частни лица, така и на обществени регулаторни органи (и всички заинтересовани, участващи в регулаторния процес), при “последващата обработка” на тези изходни данни.
ISO 52018-1:2017 предоставя стандартизирани таблици за докладване по структуриран и прозрачен начин на изборите, които следва да бъдат направени по отношение на частичните ЕРВ изисквания, включени в ISO 52018-1:2017.
Таблиците са неограничаващи и във връзка с това осигуряват пълна гъвкавост на регулаторните органи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Таблица 1 във въведението показва относителното положение на ISO 52018-1:2017 в рамките на ЕРВ стандартите в контекста на модулната структура, установена в ISO 52000-1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 52018-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 52018-1:2017

Въвежда ISO 52018-1:2017