Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14004:2016

Системи за управление по отношение на околната среда. Общи указания за прилагане (ISO 14004:2016)

Environmental management systems - General guidelines on implementation (ISO 14004:2016)
18.04.2016 г.
16.03.2017 г.

Главна информация

60.60     18.04.2016 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10     03.100.70  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14004:2016 дава насоки на една организация за създаването, прилагането, поддържането и подобряването на стабилна, надеждна и сигурна система за управление по отношение на околната среда. Дадените насоки са предназначени за организация, която се стреми да управлява своите отговорности по околна среда по систематичен начин, който допринася за стълба на околната среда в устойчивостта.
Този международен стандарт помага на организацията за постигане на желаните резултати от своята система за управление по отношение на околната среда, която осигурява полза за околната среда, за самата организация и за заинтересованите страни. В съответствие с политиката на организацията по околната среда, очакваните резултати от система за управление по отношение на околната среда включват:
 повишаване на резултатността по околна среда;
 изпълнение на задълженията за спазване;
 постигане на целите по околна среда
Насоките в този международен стандарт може да помогнат на организацията да подобри резултатността си по околна среда и дава възможност елементите на системата за управление по отношение на околната среда да се интегрират в основния ѝ бизнес процес.
ЗАБЕЛЕЖКА: Макар че системата за управление по отношение на околната среда не е предназначена за управление на въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа, те могат да бъдат включени, когато организацията се стреми да прилага интегрирана система за управление по околна среда и здравословни и безопасни условия на труд.
ISO 14004:2016 е приложим за всяка организация, независимо от размера, вида и естество, и се прилага за аспекти на околната среда на нейните дейности, продукти и услуги, които организацията е определила, че може да контролира или да им влияе, като отчита перспективата (гледната точка) на жизнения цикъл.
Насоките в този международен стандарт могат да бъдат използвани изцяло или отчасти за систематично подобряване на управлението по околната среда. Те служат за допълнително обяснение на понятията и изискванията.
Независимо, че указанията в този международен стандарт са в съответствие с модела на системата за управление по отношение на околната среда на ISO 14001, те не са предназначени да осигурят тълкуване на изискванията на ISO 14001.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14004:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14004:2016
60.60 Публикуван стандарт
18.04.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14004:2016

Въвежда ISO 14004:2016