Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 52016-1:2018

Енергийни характеристики на сгради. Енергийни нужди от отопление и охлаждане, вътрешни температури и осезаем и латентен отоплителeн товар. Част 1: Процедури за изчисление (ISO 52016-1:2017)

Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 1: Calculation procedures (ISO 52016-1:2017)
15.01.2018 г.
16.05.2019 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 52016-1:2017 специфицира методи за изчисление за оценяването на:
a) (осезаемите) енергийни нужди от отопление и охлаждане, базирани на почасови или месечни изчисления;
b) латентните енергийни нужди от овлажняване/изсушаване, базирани на почасови или месечни изчисления;
c) вътрешната температура, базирана на почасови изчисления;
d) осезаемия отоплителен и охладителен товар, базиран на почасови изчисления;
e) товара на влагата и латентната топлина при овлажняване/изсушаване, базирани на почасови изчисления;
f) проектния осезаем отоплителен или охладителен товар и проектния латентен топлинен товар при използване на интервал за почасови изчисления;
g) условията на подавания въздух за осигуряване на необходимото овлажняване и изсушаване.
Методите за изчисление могат да се използват за жилищни или нежилищни сгради или част от тях, наречени “сградата” или “оценявания обект”.
ISO 52016-1:2017 също така съдържа предписания за оценяване на топлинни зони в сградата или в част от сградата. Изчисленията се правят за топлинна зона. При изчисленията може да се приеме, че топлинните зони са или не са топлинно свързани.
Методите за изчисление са разработени за изчисляване на базовите енергийни товари и нужди без взаимодействие с конкретни технически сградни системи, както и за изчисляване на специфичните за системите енергийни товари и нужди, включително на взаимодействието с конкретните системи. Процедурите за почасово изчисление могат да се използват и като основа за изчисления с по-екстензивни възможности за управление на системите. Този документ е приложим към сгради във фаза на проектиране, нови сгради след изграждане и съществуващи сгради във фаза на експлоатация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Таблица 1 във въведението показва относителната позиция на този документ в рамките на серията EPB стандарти в контекста на модулната структура, както е изложена в ISO 52000-1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15265:2007

ОТМЕНЕН
БДС EN 15255:2007

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 13792:2012

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 13790:2008

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 13791:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 52016-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 52016-1:2017

Въвежда ISO 52016-1:2017