Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13162:2012+A1:2015

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
16.06.2015 г.
15.05.2017 г.

Главна информация

90.93     4.05.2022 г.

90.00    4.05.2027 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.60  

английски   български  

Прилага се за оценяване на съответствието от 10.07.2015 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията към продукти от минерална вата, със или без облицовки, произведени в заводски условия, които се използват за топлоизолация на сгради. Продуктите са произведени във вид на дюшеци, плоскости или плочи.
Продуктите, обхванати от този европейски стандарт, се използват също за предварително изготвени топлоизолационни системи и комбинирани панели; характеристиките на системите, съставени от тези продукти, не са обхванати.
Този стандарт описва характеристиките на продуктите и включва процедури за изпитване, оценяване на съответствието, маркиране и етикетиране.
Този европейски стандарт не специфицира изискваното ниво за дадена характеристика, която трябва да достигне продукта, за да докаже годността му за конкретно приложение. Нивата, изисквани за дадено приложение, са дадени в нормативни актове или в непротиворечащи стандарти.
Продукти с декларирано топлинно съпротивление по-малко от 0,25 m2.K/W или деклариран коефициент на топлопроводност по-голям от 0,060 W/(m.K) при 10 °C, не са обхванати от този стандарт.
Този стандарт не обхваща продукти, положени на място (обхванати от EN 14064 части 1 и 2) и за продукти, предназначени за изолация на сградни и промишлени инсталации (обхванати от EN 14303).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13162:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13162:2012+A1:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
4.05.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 13162:2012+A1:2015/A2:2018

Свързан проект

Въвежда EN 13162:2012+A1:2015