Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 52010-1:2018

Енергийни характеристики на сгради. Външни климатични условия. Част 1: Преобразуване на климатичните данни за енергийни изчисления (ISO 52010-1:2017)

Energy performance of buildings - External climatic conditions - Part 1: Conversion of climatic data for energy calculations (ISO 52010-1:2017)
15.01.2018 г.
15.07.2020 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 52010-1:2017 специфицира процедура за изчисление на преобразуване на климатични данни за енергийни изчисления.
Основният елемент в ISO 52010-1:2017 е изчисляването на слънчевото излъчване върху повърхност с произволна ориентация и наклон. Осигурен е и опростен метод за преобразуване на слънчевото излъчване в осветеност.
Слънчевото излъчване и осветеност на арбитражна повърхност са приложими като входни данни за енергийни изчисления и изчисления на дневната осветеност, за строителни елементи (като покриви, фасади и прозорци) и за компоненти на технически сградни системи (като топлинни слънчеви колектори, PV панели).
Други параметри на климатичните данни, необходими за оценяване на топлинните и влажностните характеристики на сгради, сградни елементи или технически сградни системи [като вятър, температура, влага и дълговълново (термично) лъчение] трябва да бъдат получени съгласно процедурите в ISO 15927-4. Тези данни са изброени в този документ като входни данни и са предадени като резултати без преобразуване.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Причината за изнасяне на тези данни чрез ISO 52010-1:2017 е да се осигури един-единствен и последователен източник за всички EPB стандарти и да се даде възможност за преобразуване или друга обработка, необходима за конкретното приложение.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Таблица 1 във въведението показва относителното положение на този документ в рамките на ЕРВ стандартите в контекста на модулната структура, установена в ISO 52000-1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 52010-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 52010-1:2017

Въвежда ISO 52010-1:2017