Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12352:2019

Съоръжения за управление на движението. Светлинни устройства за предупреждение и безопасност

Traffic control equipment - Warning and safety light devices

Главна информация

45.99     17.04.2019 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.30  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията за отделни електрически светлинни устройства, наречени предупредителни светлини, излъчващи непрекъсната или постоянна периодична светлина с един цвят, които чрез своя цвят и позиция се използват за предупреждение, информиране или насочване на участниците в движението. Той специфицира изискванията за визуални, конструктивни и експлоатационни характеристики и съответните методи за изпитване, които трябва да се използват. Тези устройства се монтират на съществуващи стойки.
Този европейски стандарт не е приложим за осветителни устройства, които предават съобщения чрез допълнителни средства (например променливи съобщения) или които предават задължителни инструкции (например сигнали за движение) или които са обхванати от правилата за осветление на автомобила.
Този европейски стандарт не разглежда хоризонтални натоварвания, тъй като стойките, към които са фиксирани, които не са обхванат от този европейски стандарт, трябва да понесат приложените хоризонтални натоварвания.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12352:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12352:2019
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
17.04.2019 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12352