Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16128:2015

Офталмологична оптика. Сравнителен метод за изпитване на рамки за очила и слънчеви очила за отделяне на никел

Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release
15.12.2015 г.

Главна информация

90.60     4.06.2021 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя сравнителен метод за изпитване на рамки за очила, готови за носене очила, слънчеви очила и други изделия за предпазване на очите и лицето за отделяне на никел. Сравнителният метод подпомага демонстрирането на съответствие за отделяне на никел с пределно допустимите стойности от 0,5 µg/cm2/седмица, заложено в Европейски Регламент.
Сравнителният метод включва процедурните стъпки, показани на фигура 1 и описани в точка 4. Този документ се прилага за тези части от металните рамки за очила и тези метални части в комбинация с рамките за очила, които са предназначени да влязат в директен и продължителен контакт с кожата на лицето, което ги носи. Този документ се отнася и за тези съответни метални части на готови за носене очила, слънчеви очила и други изделия за предпазване на очите и лицето.
ЗАБЕЛЕЖКА: Сравнителният метод за артикули, освен рамки за очила, готови за носене очила, слънчеви очила и други изделия за предпазване на очите и лицето са посочени в EN 1811.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1907/2006

Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 16128:2011

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 16677:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16128:2015
90.60 Край на периодичен преглед
4.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16128:2015