Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14001:2015

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)
25.09.2015 г.
25.09.2015 г.

Главна информация

60.60     25.09.2015 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10     03.100.70  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14001:2015 посочва изискванията на система за управление по околна среда, които организацията може да използва за повишаване на резултатността си спрямо околната среда. ISO 14001:2015е предназначен за използване от организация, която се стреми да управлява отговорностите си за околната среда по системен начин, който допринася за екологичния стълб на устойчивостта.
ISO 14001:2015 подпомага организацията в постигането на очакваните резултати от нейната система за управление по околна среда, които носят добавена стойност за околната среда, за самата организация и за заинтересованите страни. В съответствие с политиката по околна среда на организацията очакваните резултати от системата за управление по околна среда включват:
− подобряване на резултатността спрямо околната среда;
− изпълнение на задълженията за спазване;
− постигане на целите по околна среда.
ISO 14001:2015 е приложим за всяка организация, независимо от нейния размер, вид и естество, и се прилага за аспектите на околната среда за дейностите, продуктите и услугите, за които организацията е определила, че може да контролира или да повлиява, като отчита перспективата на жизнения цикъл. Този международен стандарт не посочва специфични критерии за резултатност спрямо околната среда.
За системно подобряване на управлението по околна среда ISO 14001:2015 може да бъде ползван целият международен стандарт или части от него. Претенциите за съответствие с този международен стандарт, обаче, не са приемливи, освен ако всички изисквания са включени в системата за управление по околна среда на организацията и са изпълнени без изключение.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14001:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14001:2015
60.60 Публикуван стандарт
25.09.2015 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 14001:2015/prA1:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14001:2015

Въвежда ISO 14001:2015