Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16774:2016

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност на стоманени конвертори и свързаното с тях оборудване

Safety of machinery - Safety requirements for steel converter and associated equipment
18.07.2016 г.

Главна информация

90.60     18.11.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-12

Европейски стандарт

77.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се прилага за стоманен преобразувател и свързаното с него оборудване (наричано по-нататък конвертор), използвано в процеса на производство на въглерод или корозионноустойчива стомана, както е определено в 3.1 и илюстрирано в приложение В.
Този европейски стандарт се занимава със значителни опасности, опасни ситуации събития от значение за инсталацията на конвертора.
Той обхваща предназначението и предвидимата злоупотреба.
Този европейски стандарт определя изискванията за безопасност, които трябва да бъдат изпълнени по време на транспорт, монтаж, пускане в експлоатация, експлоатация, поддръжка (както е описано в точка 5) и извеждане от експлоатация/демонтаж на оборудването.
Този европейски стандарт се прилага за:
Стоманен преобразувател и свързаното с него оборудване за процеса на производство на кислородна стомана:
- от гореща метална/течна стомана и зареждане на скрап;
- чрез рафиниране и разбъркване на кислород;
- оборудване за измерване на температурата и вземане на проби;
- до проникване, включително устройство за задържане на шлака;
- охладителни системи;
- устройства за поддръжка (например, устройство за подплата, устройство за поправка на отвор за кранове);
- свързани с процеса интерфейси/взаимодействия (например, според дизайна, контроли) към
- средства;
- инсталация за първично и вторично пречистване на газ;
- системи за подаване на материали и легиращи системи;
- прехвърляне на коли и;
- оборудване за зареждане/проникване, например, кран, улей за скрап.
Този европейски стандарт не покрива изискванията за безопасност за:
- използване на технологични среди, различни от кислород, азот, аргон и сгъстен въздух;
- първични и вторични газопречиствателни станции;
- измервателни уреди с радиоактивни източници;
- системи за подаване на материали и легиране;
- прехвърляне на коли;
- оборудване за зареждане/проникване и отстраняване на шлаката, например, кран, улеи за скрап;
- спомагателни лебедки и подемници.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: За варианти на процеса на преобразуване, където други газове и среда, например, се използват въглеводороди, горива, пара и др., трябва да се вземат предвид допълнителни мерки за безопасност, които не са обхванати от настоящия стандарт за безопасност.
Този европейски стандарт не е приложим за конверторна инсталация, произведена преди датата на публикуване на този стандарт в Официален вестник ( ОВ).
ЗАБЕЛЕЖКА 2: В случай на реконструкция, този европейски стандарт може да се използва като насока за конкретните части, които ще бъдат преработени.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16774:2016
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16774:2016