Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16698:2015

Качество на водата. Ръководство за количествено и качествено вземане на проби на фитопланктон от вътрешни водоеми

Water quality - Guidance on quantitative and qualitative sampling of phytoplankton from inland waters
18.01.2016 г.

Главна информация

90.93     9.02.2022 г.

90.00    9.02.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт регламентира процедури за вземане на проби от фитопланктон във вътрешни води и описва методи за техниките за вземане на проби от фитопланктон във вътрешни води (например реки и канали или езера, езерца, резервоари и други изкуствени водни тела, съответно). Този европейски стандарт дава насоки за вземане на проби от фитопланктон за качествени и количествени лимнологични (за сладководни басейни) изследвания и мониторинг на качеството на водата, например, екологичен статус.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16698:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16698:2015