Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1992-4:2018

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 4: Проектиране на закрепващи устройства за използване в бетон

Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete
17.12.2018 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.40  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод" виж още ...

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Общи положения
(1) Този европейски стандарт дава метод за проектиране на закрепващи устройства (връзка на конструктивни и неконструктивни елементи към конструктивни компоненти), които се използват за пренасяне на натоварвания към бетона. Този метод за проектиране използва физически модели, основани на комбинация от изпитвания и цифров анализ, съвместим с EN 1990:2002, 5.2.
Изискванията за пренасяне на товарите на закрепващите устройства през бетонните елементи до техните опори, са дадени в EN 1992-1-1 и приложение А на този документ.
Вложки, вбетонирани в готови бетонни елементи по време на производството, при условия на производствен контрол в предприятието, и при наличие на армировка, предназначена за използване само в кратковременни ситуации при повдигане и манипулиране, са обхванати от CEN/TR 15728.
(2) Този EN е предвиден за приложение при ситуации, свързани с безопасността, при които разрушаване на закрепващи устройства може да предизвика разрушаване или частично разрушаване на конструкцията, да създаде риск за човешкия живот, или да доведе до значими икономически загуби. В този констекст, той обхваща също неконструктивни елементи.
(3) Опората на закрепването може да бъде статически определима или статически неопределима система. Всяка опора може да се състои от закрепващо устройство или група закрепващи устройства.
(4) Този EN е валиден за приложения, които попадат в обхвата на серията EN 1992. За приложения, за които важат специални съображения, например ядрени централи или конструкции, свързани с гражданска безопасност, може да са необходими модификации.
(5) Този EN не обхваща проектиране на закрепването. Изисквания за проектиране на закрепването са дадени в приложими стандарти и изпълняват изискванията, дадени в този стандарт.
(6) Този документ се отнася за характеристични якости и разстояния, които се декларират в Европейска техническа спецификация за продукта (виж приложение Е).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 1992-4-4:2009

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 1992-4-2:2009

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 1992-4-1:2009

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 1992-4-3:2009

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 1992-4-5:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1992-4:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 1992-4:2018/prA1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1992-4:2018