Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16693:2015

Качество на водата. Определяне на органохлорни пестициди (OCP) в цели водни проби. Метод с използване на твърдофазова екстракция (SPE) с дискове SPE, комбинирана с газ-хроматографска масспектрометрия (GC-MS)

Water quality - Determination of organochlorine pesticides (OCP) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography mass spectrometry (GC-MS)
16.11.2015 г.

Главна информация

90.93     9.02.2022 г.

90.00    9.02.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a method for the determination of selected organochlorine pesticides (OCP, see Table 1), in water samples. The method uses solid-phase extraction with SPE-disks followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). It is applicable to the analysis of OCPs in surface water containing suspended particulate matter (SPM) up to 500 mg/l (whole water samples), drinking water and groundwater. The lower limit of the working range depends on the matrix, on the specific compound to be analyzed and on the sensitivity of the mass spectrometric detection unit. For compounds listed in Table 1 the limit of determination (LOQ) it is at least 30 % of the corresponding AA-EQS value (0,000 15 µg/l to 0,1 µg/l) according to the requirements of the European EQS Directive 2008/105/EC for both inland surface waters and other surface waters.
This method may be used for the analysis of other OCPs not listed in Table 1 or other types of water. However, it is necessary to verify its applicability before use.
(...)

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16693:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16693:2015