Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16691:2015

Качество на водата. Определяне на подбрани полициклични ароматни въглеводороди (PAH) в цели водни проби. Метод с използване на твърдофазова екстракция (SPE) с дискове SPE, комбинирана с газ-хроматографска масспектрометрия (GC-MS)

Water quality - Determination of selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography mass spectrometry (GC-MS)
16.11.2015 г.

Главна информация

90.93     9.02.2022 г.

90.00    9.02.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a method for the determination of 7 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in whole water samples as listed in Table 1. The method uses solid-phase disk extraction (SPE-disk) in combination with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). It is applicable to the analysis of PAHs in surface water, which may contain suspended particulate matter (SPM) up to 500 mg/l (whole water samples), drinking water and groundwater.
The lower and upper limit of the working range depends on the matrix, on the specific compound to be analyzed and on the sensitivity of the mass spectrometric detection unit. The limit of quantification (LOQ) determined in the validation is given in Table 1. The upper limit of the working range is approximately 2 000 ng/l.
This method is, with some modification may also be suitable for the analysis of waste water. This method is applicable to other PAH ), provided the method is validated for each PAH.
(...)

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16691:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16691:2015