Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13108-21:2016

Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 21: Производствен контрол в предприятието

Bituminous mixtures - Material specifications - Part 21: Factory Production Control
19.09.2016 г.
15.07.2020 г.

Главна информация

90.93     2.08.2022 г.

90.00    2.08.2027 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

91.100.50     93.080.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този европейски стандарт се определят едновременно изискванията и към контрола на качеството и към производствения контрол в предприятието, които се прилагат по време на производството на асфалтови смеси за приложение в пътища, летища и други площи с трафик. Допълнителни изпитвания, извършвани във връзка с конкретен договор, са извън обхвата на този стандарт. Производственият контрол в предприятието се прилага към европейските стандарти за асфалтови смеси, когато се изисква маркировка СЕ съгласно CPR. Той може да бъде част от контрола на качеството в случаи, когато не се прилага маркировка СЕ. Като такива, заводите на производителите, нотифицирани да издават маркировка СЕ за производство на асфалтови смеси, не бе трябвало да изискват дублиращ или допълнителен одит за онези ситуации, при които маркировката СЕ не се прилага. Този европейски стандарт се прилага при контрола на асфалтови смеси, където съставните материали и съставът са известни и са показани със средствата на изпитването за определяне на типа асфалтобетон въз основа на определени изисквания за състава, свързани или основаващи се на експлоатационните показатели в EN 13108, части от 1 до 7 и ЕN 13108-9.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13108-21:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13108-21:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
2.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13108-21:2016