Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1012-3:2013

Компресори и вакуум помпи. Изисквания за безопасност. Част 3: Компресори за газови процеси

Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 3: Process compressors
21.01.2014 г.
18.09.2018 г.

Главна информация

90.93     11.09.2019 г.

BDS

ТК-2

Европейски стандарт

23.140     23.160  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт е приложим за процесите в газовите компресори и процесите в газовите компресорни агрегати, които имат работно налягане по-голямо от 0,5 bar (мерна единица), с мощност на вала по-голяма от 0,5 kW и проектирани за сгъстяване на всички газове, различни от въздух, азот или инертни газове, които са обхванати в част 1. Този документ се отнася за всички значими опасности, опасни ситуации и явления, свързани с проектирането, монтирането, експлоатацията, техническото обслужване, демонтирането и бракуването на газови компресори и газовите компресорни агрегати, когато те са използвани по предназначение и при условията на неправилно използване, които са разумно предвидими от производителя (виж точка 4).
Тази част на EN 1012 включва на общо основание термините за компресорните агрегати като машини тези, които включват:
- компресора
- задвижващата система, включително главното задвижване
- всеки елемент или устройство, което е необходимо за експлоатация.
Тази част на EN 1012 не е приложима за компресори, които са произведени преди датата на публикуване на този документ от CEN.
Изискванията на този стандарт не са вземат предвид взаимодействието между компресор/компресор и другите процеси, извършвани на място.
Изключват се:
- хладилните компресори, използвани в хладилните системи или термопомпите, за които изискванията за безопасност са дадени в EN 60335-2-34 или EN 12693.
- спецификация на характеристиките и/или нивата на цялостната безопасност, свързани с безопасността на частите на системите за контрол.
Нивото на функциониране и/или нивата на цялостната безопасност са важен аспект на компресора при проектирането и трябва да се определят от производителя и потребителя на базата на оценка на риска (вж. въведението).
Този стандарт не се отнася за тези аспекти на безопасността на автомобилния транспорт, разглеждани от законодателството на ЕС за ремаркета.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 15190:1980

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1012-3:2013
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
11.09.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1012-3:2013