Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13381-9:2015

Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 9: Огнезащитни системи, прилагани към стоманени греди с отвори в стеблото

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 9: Applied fire protection systems to steel beams with web openings
15.12.2015 г.
14.08.2023 г.

Главна информация

90.93     11.05.2021 г.

90.00    11.05.2026 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.50     91.080.13  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този европейски стандарт е специфициран метод за изпитване и оценяване за определяне на приноса на огнезащитна система към огнеустойчивостта на носещи стоманени хоризонтални греди с I и H сечение, с отвори в стеблото, които могат да влияят на конструктивните експлоатационни показатели на гредата. Този европейски стандарт се прилага за греди, подложени на огън от 3 или 4 страни.
За всяка греда с единичен отвор в стеблото, или когато отворите в стеблото се считат с малък диаметър спрямо височината на стеблото, приложимостта на този европейски стандарт би трябвало да се определи от инженер-конструктор.
Този европейски стандарт се прилага за материали за огнезащита, които вече са били изпитани и оценени в съответствие с EN 13381-4 или EN 13381-8. Тоест, този европейски стандарт не може да се използва изолирано. Използването на този европейски стандарт изисква мултитемпературен анализ (МТА), получен по EN 13381-4 или EN 13381-8 като основа за определяне на височината на греди с отвори в стеблото. Този МТА е необходимо да се извършва за стеблото и долния пояс поотделно, като се генерира елементен мултитемпературен анализ (ЕМТА). ЕМТА за долния пояс може да се използва като ЕМТА за горния пояс, когато гредата е подложена на огън от четири страни.
Този европейски стандарт съдържа методология за изпитванията за пожар, която специфицира изпитванията, които е необходимо да се направят за осигуряване на данни за топлинните характеристики на пожарозащитната система, когато е изложена на стандартна крива температура/време, специфицирана в EN 1363-1.
Този европейски стандарт съдържа също оценяването, което предписва как трябва да се прави анализ на данни от изпитването и дава указания за процедурите, които би трябвало да се прилагат.
Процедурата за оценяване се използва за установяване:
а) въз основа на температурните данни, получени от изпитване на ненатоварен стоманен профил, топлинната реакция на пожарозащитната система върху греди с отвори (топлинна характеристика);
b) отношението между температурата на плътната част на стеблото и референтната температура за стеблото, което може да варира в зависимост от дебелината на стеблото;
с) температурното отношение между точки около отвора в стеблото и референтната област от стеблото;
d) необходимо е да се направи преоценка на елементния мултитемпературен анализ от EN 13381-4 или от EN 13381-8 и да се докладва за всеки период на огнеустойчивост;
е) необходимо е да се използва модел на конструкцията за получаване на транични температури за греди с отвори, като се използват данни от b), c) и d)

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13381-9:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
11.05.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13381-9:2015