Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 16555-1:2014

Управление на иновации. Част 1: Система за управление на иновации

Innovation Management - Part 1: Innovation Management System
15.04.2014 г.
95.99 Отменен стандарт   17.03.2021 г.

Главна информация

95.99     17.03.2021 г.

BDS

ЕРГ 10

Техническа спецификация

03.100.40     03.100.50     03.100.70  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Настоящата техническа спецификация дава насоки за създаване и поддържане на система за управление на иновации (IMS). Този документ е приложим във всички публични и частни организации, независимо от сектор, тип или размер.
Този документ дава насоки за:
- Разбиране на контекста на организацията;
- Установяване на лидерство и ангажираност на висшето ръководство;
- Планиране на успеха в иновациите;
- Идентифициране на движещите фактори и насърчаване на тези, благоприятстващи иновациите;
- Разработване на процес за управление на иновации;
- Оценяване и подобряване на ефективността на системата за управление на иновации;
- Разбиране и използване на техники за управление на иновациите.
Чрез използването на този документ, организациите могат да повишат осведомеността си за стойността на IMS, да изградят такава система, да разширят своя капацитет за иновации, и в крайна сметка да генерират по-голяма стойност, както в организацията, така и сред заинтересованите страни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показаната, в този документ, система за управление на иновации, заимства структурата PDCA (Plan-Do-Check-Act), така че да може да се интегрира в рамките на други системи за стандартизирано управление на бизнеса съществуващи в организациите, например EN ISO 9001, EN ISO 14001 и т.н.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 16555-1:2014
95.99 Отменен стандарт
17.03.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 56002:2021

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 16555-1:2013