Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 124-1:2015

Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 1: Определения, класификация, общи принципи за проектиране, изисквания към експлоатационните показатели и методи за изпитване

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods
15.10.2015 г.
16.03.2017 г.

Главна информация

90.93     11.06.2021 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

93.080.30  

английски   български  

Поправка в заглавието, обявена в бр.10/2015 на Официалния бюлетин.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт (EN 124-1) се прилага за покрития за водоприемници и ревизиони шахти със светъл отвор до 1000 mm включително, за монтиране в зони, предназначени за пешеходно и/или транспортно движение. Той се прилага за изисквания за методи за изпитване, оценяване на съответствието и маркиране на покрития за водоприемници и ревизиони шахти в съответствие с: EN 124-2 за покрития на водоприемници и ревизионни шахти, изработени от чугун, EN 124-3 – за покрития за водоприемници и ревизиони шахти изработени от стомана, алуминиеви сплави, EN 124-4 – за покрития за водоприемници и ревизиони шахти изработени от стоманобетон, EN 124-5 – за покрития за водоприемници и ревизиони шахти изработени от композитни материали, EN 124-6 – за покрития за водоприемници и ревизиони шахти изработени от полипропилен (РР) или поливинилхлорид (PVC-U), като тази част е обща за всяка от останалите части. Тази част 1 не се прилага отделно, а само съвместно с EN 124-2 до EN 124-6. Този европейски стандарт не се прилага за решетки, като част от сглобяеми отводнителни канали, съгласно EN 1433, за подови и покривни водоприемници в сгради, които са специфицирани в EN 1253-1 и за повърхностни кутии.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 124:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 124-1:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
11.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 124-1:2015