Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13381-8:2013

Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 8: Реактивна защита, прилагана към елементи от стомана

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 8: Applied reactive protection to steel members
14.06.2013 г.
17.03.2016 г.

Главна информация

90.92     24.07.2019 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.50     91.080.13  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя метод за изпитване за определяне на приноса на приложени реактивни системи за огнезащита към устойчивостта на огън на елементи от конструкционна стомана, които могат да бъдат използвани като греди или колони. Той разглежда само профили без отвори в стеблото. Той не е директно приложим към подложени на опън конструкционни елементи, без допълнително оценяване. Резултатите от анализа за I или Н профили са директно приложими за ъглови профили, U профили и Т профили за същия коефициент на профила, използвани или като самостоятелни елементи или за укрепване. Този европейски стандарт не се прилага за плътни греди или пръти с кръгло сечение.

Той обхваща огнезащитни системи, които съдържат само реактивни материали, а не пасивни огнезащитни материали, както е определено в този документ.

Оценяването е предназначено да обхваща определен диапазон от дебелини на прилагания огнезащитен материал, определен диапазон от стоманени профили, характеризирани чрез техните коефициенти на профила, определен диапазон на проектни температури, както и диапазон на валидни класификационни огнезащитни периоди.

Този европейски стандарт съдържа процедурите за изпитване на огън, които определят изпитванията, които би трябвало да се проведат за определяне на способността на огнезащитната система да остане свързана и закрепена към стоманената конструкция както и за осигуряване на данни за топлинните характеристики на огнезащитната система, когато е изложена на въздействие по стандартната крива температура-време, определена в EN 1363-1.

При специални обстоятелства, там където е определено в Национални строителни норми, може да бъде необходимо реактивния защитен материал да бъде подложен на кривата на тлеещ пожар. Изпитването за това и специалните обстоятелства за неговото използване са описани в приложение А.

Методът за изпитване на огън позволява събиране и представяне на данни, които могат да бъдат използвани като директни входни данни за изчисляване на устойчивостта на огън на елементи от конструкционна стомана в съответствие с процедурите, дадени в EN 1993-1-2 и EN 1994-1-2.

Този европейски стандарт съдържа също оценяването, което описва как анализът на данните от изпитването трябва да бъде направен и дава указания за процедурите, чрез който би трябвало да се извърши интерполация.

Процедурата за оценяване се използва за установяване:

a) на коригиращ коефициент въз основата на данни за температурата, получени от изпитвания на натоварени и ненатоварени профили, и някои практически ограничения за използването на огнезащитната система при условия на изпитване на огън (физични експлоатационни характеристики);

b) топлинните свойства на огнезащитната система въз основа на данни за температурата, получени от изпитвания на къси стоманени профили (топлинни експлоатационни характеристики);

Определени са границите на приложимост на резултатите от оценяването, произтичащи от изпитването на огън, заедно с допустимото директно приложение на резултатите за различни стоманени профили и марки, и за огнезащитната система.

Резултатите от изпитването и оценяването, получени в съответствие с този европейски стандарт са директно приложими за стоманени профили с I и Н форма на напречното сечение и кухи профили.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13381-8:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13381-8:2013
90.92 Решение за преработване на стандарт
24.07.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13381-8:2013