Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1672-1:2014

Машини за обработване на хранителни продукти. Основни понятия. Част 1: Изисквания за безопасност

Food processing machinery - Basic concepts - Part 1: Safety requirements
17.11.2014 г.
14.03.2019 г.

Главна информация

90.60     3.06.2020 г.

BDS

ЕРГ 3

Европейски стандарт

67.260  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за значителните опасности, опасни ситуации и събития, свързани с търговски и индустриални машини за обработване на хранителни продукти, както е определено в точка 3, когато те се използват по предназначение и при условията на неправилно използване, които са разумно предвидими от производителя (виж точка 4).
Този европейски стандарт се отнася за значителните опасности, опасни ситуации и събития, които се случват по време на транспортиране, монтиране и инсталиране, пускане в експлоатация, настройване, обучение, програмиране, експлоатация, почистване, откриването на грешки и поддръжка.
Този европейски стандарт се отнася за тези рискове, които се срещат често в производството на машини за обработване на хранителни продукти и за които могат да бъдат определени общи технически изисквания, които могат да се прилагат на всички (или повечето) машини, които имат тази конкретна опасност.
Изключения:
Този европейски стандарт не се прилага за следните машини:
- Машини за обработване на хранителни продукти, предназначени за домашна употреба;
- Машини за обработване на хранителни продукти, обхванати от стандартите за конкретни машини, изброени в приложение С;
- Опаковъчни машини;
- Машини, използвани в секторите на селското стопанство и животновъдството.
Този европейски стандарт не се отнася за опасностите за потребителите на хранителни продукти свързани с хигиената. Тези опасности са разгледани в
EN 1672-2:2005+A1:2009.
Този европейски стандарт не се прилага за машини за преработване на хранителни продукти, които са произведени преди датата на публикуването му като европейски стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1672-1:2014
90.60 Край на периодичен преглед
3.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1672-1:2014