Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14184:2014

Качество на водата. Указания за изследване на водни макрофити в течащи води

Water quality - Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running waters
17.07.2014 г.

Главна информация

90.93     9.02.2022 г.

90.00    9.02.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира един метод за проучване на водни макрофити в течащи води с цел оценяване на екологичния им статус, като се използват тези организми, като елементи за биологично качество. Информацията, която чрез този метод се осигурява, включва състав и обилие на водната макрофитна флора. Основните принципи на подхода, които този европейски стандарт описва, могат също да бъдат прилагани, когато се извършва мониторинг на водните тела във флувиалния коридор на една река, като например странични канали и крайречни езера. Прието е, че за пълна оценка на екологичния статус, трябва също да бъдат оценени и други елементи на биологичното качество.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14184:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14184:2014
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14184:2014