Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14407:2014

Качество на водата. Указания за идентификация и изброяване на проби от бентосни диатомеи от реки и езера

Water quality - Guidance for the identification and enumeration of benthic diatom samples from rivers and lakes
17.07.2014 г.

Главна информация

90.93     9.02.2022 г.

90.00    9.02.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва методи за идентификация и изброяване на относителните дялове на таксони диатомеи върху подготвени предметни стъкла и интерпретация на данните, свързана с оценка на качеството на водата в реки и езера. Подходящ е за използване при методи за индексиране и оценка въз основа на относително обилие на таксони. Методите за идентификация и изброяване могат да се приложат също за изучаване на бентосни диатомеи в други местообитания, при условие че за интерпретация на данните се използват методи, подходящи за тези местообитания.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14407:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14407:2014
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14407:2014