Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-15:2016

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15: Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности (IEC 60335-2-15:2012, с промени)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids
16.06.2016 г.

Главна информация

60.60     16.06.2016 г.

септември 2024

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.040.50     13.12  

английски  

A11:2019

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60335-2-15:2012 се занимава с безопасността на електрическите уреди за нагряване на течности за битови и подобни цели, с номинално напрежение не повече от 250 V. Уреди, предназначени обикновено за битови и подобни цели, може да се използва и от неспециалисти в магазини, в леката промишленост и във ферми, също са в обхвата на настоящия стандарт. Ако уредът е предназначен да се използва професионално за обработване храна за търговско потребление, той не се счита за уред, предназначен за битова подобна употреба. Доколкото е приложимо, този стандарт третира общите опасности, произтичащи от уреди, с които срещат всички хора в и около дома. Въпреки това, като цяло, той не взема под внимание лица (включително деца), чиито физически, сетивни или умствени способности; или липса на опит и познания им позволява да използват уреда безопасно, без надзор или инструкция или деца, които играят с уреда. Това шесто издание отменя и заменя петото издание, публикувано през 2002 г., включително неговото изменение 1 (2005 г.) и неговото изменение 2 (2008). Основните промени в това издание, в сравнение с петото издание на IEC 60335-2-15 са както следва: - добавят се изисквания за производителите на соево мляко; - добавят се изисквания за тенджери под налягане; - разширени са изискванията за безжични електрически кани, за да покриват безжичните уреди в целия документ; - реорганизирана 7.12 така, че инструкциите, свързани с основни видове уреди, обхванати от тази част, са изброени първи; - преработени са забележки в нормативни текстове (5.2, 7.12, 19,101, 22.7, 22,106, 24.1.5, 24.4, 25.101); - заличена е забележката в 19.102. Обръща се внимание на националните комитети върху факта, че производителите на оборудването и изпитващите организации могат да се нуждаят от преходен период след публикуването на нова, изменена или преработена публикация на IEC, в който период да приведат продуктите в съответствие с новите изисквания и да се оборудват за провеждане на нови или преработени изпитвания. Препоръка на комисията е съдържанието на настоящата публикация се приеме за изпълнение на национално ниво не по-рано от 12 месеца или по-късно от 36 месеца от датата на публикуване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-15:2016
60.60 Публикуван стандарт
16.06.2016 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-15:2016/A1:2022

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-15:2016/A12:2022

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-15:2016/A2:2022

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-15:2016/A11:2019

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 60335-2-15:2012/AA:2013

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-15:2016

Въвежда IEC 60335-2-15:2012 ED6