Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61472:2013

Работа под напрежение. Минимално допустими изолационни разстояния за системи с обхват от 72,5 kV до 800 kV променливо напрежение. Метод за изчисление (IEC 61472:2013)

Live working - Minimum approach distances for a.c systems in the voltage range 72,5 kV to 800 kV - A method of calculation
16.09.2013 г.

Главна информация

60.60     16.09.2013 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.260     29.240.20     29.260.99     13.26  

английски  

AC:2015

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 61472:2013 Описва метод за пресмятане на минималните разстояния при достъп при работа под напрежение, за максимални напрежения между 2,5 kV и 800 kV. Този стандарт се отнася за пренапрежения в системата и разстояния през въздух, допустими при работа или средства за изолиране между частите и работниците на различни електрически потенциали. Изискваното издържано напрежение и минималните допустими разстояния се изчисляват с метода описан в този стандарт, като се вземе в предвид оценката:
- ако работниците са обучени и придобили опит при работа под напрежение;
- ако очакваното пренапрежение не надвишава стойността, избрана за определяне на минималните допустими разстояния;
- ако преходните пренапрежения са определените пренапрежения;
- ако средствата за изолация не са били изложени на влага или проводящо замърсяване върху повърхността;
- ако няма достатъчно видимост и чуваемост в периметър от 10 км на работната зона;
- ако се вземе под внимание ефекта от проводимостта от инструменти или отделни компоненти;
Това трето издание заменя третото издание на IEC 61472 издадено през 2004 г. То представлява технически преглед. Някои от промените по отношение на второто издание са следните:
- прецизиране областта на действия;
- преглед на термините и определенията;
- изясняване на митологията дали работата под напрежение е допустима и изчисляване на минималните допустими разстояния при работа;
- промяна на основната основното уравнение за изчисляване на минималните допустими разстояния; и
- въвеждането в таблица 1 коригиращ фактор за надморска височина;

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61472:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61472:2013
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2013 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61472:2013/AC:2015

Свързан проект

Въвежда EN 61472:2013

Въвежда IEC 61472:2013 ED3