Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД ISO/TS 22002-1:2011

Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 1: Производство на хранителни продукти (ISO/TS 22002-1:2009)

Prerequisite programmes on food safety — Part 1: Food manufacturing
18.01.2012 г.

Главна информация

90.92     10.08.2023 г.

BDS

ТК-32

Техническа спецификация

67.020  

български  

Второ издание на български език, декември 2021.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация описва изискванията за създаване, прилагане и поддържане на програми-предпоставки (PRP) за подпомагане контролирането на опасностите за хранителните продукти.
Тази техническа спецификация е приложима за всички организации независимо от тяхната големина или сложност, които са включени в производствените стъпки на хранителната верига и които желаят да прилагат програмите-предпоставки отговарящи на изискванията, описани в ISO 22000:2005, точка 7.
Тази техническа спецификация не е разработена и не е предназначена за използване в други части на хранителната верига.
Операциите по производството на хранителни продукти са от различен характер и не всички изисквания, описани в тази техническа спецификация, се прилагат във всяко конкретно предприятие или процес.
Където има изключения или се прилагат алтернативни мерки, е необходимо те да бъдат доказани и документирани чрез анализ на опасностите, както е описано в ISO 22000:2005, 7.4. Всички приети изключения или алтернативни мерки не трябва да оказват влияние върху възможността на организацията да изпълни тези изисквания. Примери за такива изключения, включващи допълнителни аспекти, отнасящи се към производствените операции, са изброени в 1), 2), 3), 4) и 5) по-долу.
Тази техническа спецификация описва подробните изисквания, които конкретно се отнасят до ІSO 22000:2005, 7.2.3, а именно:
а) конструкцията и разположението на сградите и свързаните с тях сервизни помещения с общо предназначение;
b) разположението на помещенията, включително работното пространство и битовите помещения за персонала;
c) снабдяването с въздух, вода, енергия и други комунални услуги;
d) поддържащото обслужване, включително отстраняването на отпадъците и канализационните води;
e) пригодността на оборудването и достъпността му за почистване, техническо и превантивно обслужване;
f) управление на закупените материали;
g) мерки за предотвратяване на кръстосано замърсяване;
h) почистване и хигиенизиране;
i) контрол на вредителите;
j) хигиена на персонала;
Освен това, тази техническа спецификация допълва други аспекти, които се отнасят до съответните технологични операции:
1) преработка;
2) процедури за изтегляне на продукта;
3) съхранение и складиране;
4) информация за продукта и информираност на потребителите;
5) защита на хранителния продукт, биоуязвимост и биотероризъм

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД ISO/TS 22002-1:2011
90.92 Решение за преработване на стандарт
10.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/TS 22002-1:2009