Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16911-2:2013

Емисии от стационарни източници. Ръчно и автоматично определяне на скоростта и обемния дебит в тръбопроводи. Част 2: Автоматични системи за измерване (ISO 16911-2:2013)

Stationary source emissions - Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts - Part 2: Automated measuring systems (ISO 16911-2:2013)
15.07.2013 г.

Главна информация

60.60     15.07.2013 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на EN XXXX описва специфични изисквания за мониторинг на дебита за AMS. Тя произлиза отчасти от EN 14181, който е общ документ за осигуряване на качеството на AMS и се прилага във връзка с този документ. Тази част определя условия и критерии.
Тази част от EN ХХХХХ задава условия и критерии за избора, монтаж, пускането в експлоатация и калибриране на автоматизирани измервателни системи (СМП), които се използват за определяне на (обемния) дебита на газообразни потоци от източник в тръбопроводи. Тази част от EN ХХХХХ се прилага чрез корелация с ръчен сравнителен метод, описан в част 1 на стандарта EN ХХХХХ-1. Тази част от EN ХХХХХ е разработен основно за емисиите от изгаряне на битови отпадъци в големи горивни инсталации. От техническа гледна точка тя може да се прилага към други процеси, за които се изисква определена неопределеност за измерването на скоростта на потока.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

2001/80/EC

Ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16911-2:2013
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2013 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16911-2:2013

Въвежда ISO 16911-2:2013