Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16911-1:2013

Емисии от стационарни източници. Ръчно и автоматизирано определяне на скоростта и обемния дебит в тръбопроводи за газове. Част 1: Метод за ръчно сравняване (ISO 16911-1:2013)

Stationary source emissions - Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts - Part 1: Manual reference method (ISO 16911-1:2013)
15.07.2013 г.

Главна информация

60.60     15.07.2013 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.40  

английски  

Поправка в заглавието, обявена в бр.8/2018 на Официалния бюлетин.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва ръчен метод за определяне аксиалната скорост и дебита на газови потоци от тръбопроводи и комини, емитирани във въздуха. Този европейски стандарт описва стандартен метод (SM) за периодичен мониторинг и калибриране на автоматичните системи за наблюдение на дебита, постоянно инсталирани на комина и може да се използва като сравнителен метод. Този стандарт предвижда метод за използване на диференциални устройства за налягане (S / L и 3D Pitot тръби). Той предвижда също алтернативен метод, основан на tracer gas injection, който може да се използва за рутионно калибриране на автоматична система за мониторинг на дебита. Също така се описва друг алтернативен метод, базиран на изчисление. Стандартът предоставя указания, къде тези алтернативни методи могат да се използват. Този стандарт изисква всички измервания на дебита да са ясно проследявани до национални или международни основни стандарти. За да се използва като SM, потребителят трябва да докаже, че експлоатационните характеристики на метода са равни на или по-добри от експлоатационните критерии дефинирани в този европейски стандарт и че общата неопределеност на метода, изразена с ниво на достоверност от 95%, е по-малка от 2% от измерения дебит или 1 m/s (забележка: тази неопределеност може да бъде по-висока и ще се оценява след валидиране), което от двете е по-голяма (бележка за парникови газове при търгуване <2.5% в измерените емисии). Алтернативни методи на този SM може да се използват, при условие, че потребителят може да докаже еквивалентността, основани на принципите на техническа спецификация CEN/TS 14793. Този стандартен метод (и алтернативни методи, определени извън него) е валидиран по време на полеви изпитвания от изгаряне на битови отпадъците и от големи горивни инсталации.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

2001/80/EC

Ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16911-1:2013
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2013 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 16911-1 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16911-1:2013

Въвежда ISO 16911-1:2013