Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 16184:2011

Характеризиране на отпадъци. Документ за нивото на техниката. Анализ на елуати

Characterization of Waste - State-of-the-art document - Analysis of eluates
21.09.2011 г.

Главна информация

60.60     21.09.2011 г.

BDS

ТК-15

Технически доклад

13.030.99  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В Решението на Съвета от 19 декември 2002, установяващо критерии и процедури за приемането на отпадъци на депа, съгласувано с член 16 и Анекс II в Директива 1999/31/EC, методите за изпитване са описани за определяне на приемливостта на отпадъци в депата. В раздел 3 от анекса на това решение следните umbrella Европейски стандарти са включени за анализа на елуати: - ENV 12506 Анализ на елуати – Определяне на pH, As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Mo, Ni, NO2, Pb, обща S, SO4, V и Zn (анализ на неорганични съставки на твърд отпадък и/или негов елуат; макро-, микро- и трасиращи елементи); - ENV 13370 Анализ на елуати – Определяне на амониеви радикали, AOX (адсорбируеми органохалогени), проводимост, Hg, фенолен индекс, TOC (общ органичен въглерод), лесно освобождаващи се CN, F (анализ на неорганични съставки на твърд отпадък и/или негов елуат (аниони)). През 2003 двата Европейски стандарта бяха одобрени и станаха окончателни стандарти, т.е. EN 12506 и EN 13370. В момента тези стандарти се ревизират и поради тази причина се изготвя обновен (state-of-the-art) документ, които да верифицира следните въпроси: - Всички параметри ли са споменати в решението, включено в тези два Европейски стандарта? – Трябва ли да бъдат включени нови релевантни стандарти (например сериите EN ISO 17294)? – настоящите аналитични техники способни ли са да верифицират установените гранични стойности с приемлив доверителен интервал

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 16184:2011
60.60 Публикуван стандарт
21.09.2011 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 16184:2011