Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12159:2012

Строителни подемници за хора и материали с вертикално направлявани кабини

Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages
22.01.2013 г.

Главна информация

90.92     15.07.2019 г.

BDS

ТК-66

Европейски стандарт

91.140.90  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Този европейски стандарт се отнася за временно монтирани подемници с механично задвижване (наричани в този стандарт “подемници”), предназначени за използване от хора, на които им е разрешен достъп до строителната площадка и до конструкцията, обслужваните товарни площадки и до товароносещото устройство:
- проектирано за транспорт на хора или на хора и материали;
- което се направлява;
- пътуващо вертикално или под ъгъл, не по-голям от 15 градуса спрямо вертикалата;
- поддържано или окачено посредством въже на барабанно задвижване, зъбен гребен и зъбно колело, или лостов механизъм;
- чиято мачта, когато се издига, може или не е необходимо да се поддържа от отделни конструкции.
1.2 Европейският стандарт определя опасностите, както са описани в точка 4, които възникват през различните фази на жизнения цикъл на такова съоръжение и описва методите за отстраняването или намаляването на тези опасности, когато то се използва по предназначение, посочено от производителя.
1.3 Този европейски стандарт не определя допълнителни изисквания за:
- работа при тежки условия (например екстремни климатични условия, силни магнитни полета);
- защита от попадение на мълния;
- работа при специални условия (потенциално експлозивни атмосфери);
- електромагнитна съвместимост (излъчване, устойчивост);
- манипулиране на товари, естеството на които може да доведе до опасни ситуации (например разтопен метал, киселини/основи, радиоактивни материали, чупливи товари);
- използването на двигатели с вътрешно горене;
- използването на дистанционно управление;
- опасности по време на производството;
- опасности като резултат от подвижността;
- опасности като резултат на движението по обществените пътища;
- земетресения;
1.4 Този стандарт не се прилага за:
- строителни подемници само за товари EN 12158-1 и EN 12158-2;
- асансьори съгласно EN 81-1, EN 81-2, EN 81-3 и EN 81-43;
- работни площадки, окачени на повдигателни устройства;
- работни площадки, поддържани на вилиците на кари високоповдигачи;
- работни площадки EN 1495;
- фуникуляри;
- асансьори, специално конструирани за военни цели;
- минни асансьори;
- сценични подемници;
- строителни подемници за хора и материали с вертикално направлявани кабини, които са произведени преди датата на публикуването на този европейски стандарт;
- подемници с хидравлично задвижване/спирачна система и хидравлични предпазни устройства
1.5 Този европейски стандарт се отнася за цялото съоръжение. Той включва основната рама и ограждането на основната конструкция, но изключва конструкцията на бетонния фундамент, настилката, укрепването или други фундаментни конструкции. Той включва конструкцията на напречното укрепване на мачтата, но изключва фундаментните болтове към поддържащата конструкция. Той включва вратите на товарната площадка и техните рамки, но изключва конструкцията на всички фундаметни закрепващи болтове към поддържащата конструкция.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12159:2000+A1:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12159:2012
90.92 Решение за преработване на стандарт
15.07.2019 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12159:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12159:2012