Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 16098:2010

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Обща представа за хоризонтални процедури за изпитване в подкрепа на изискванията на Директивата за строителните продукти

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Concept of horizontal testing procedures in support of requirements under the CPD
21.01.2011 г.

Главна информация

60.60     21.01.2011 г.

BDS

ТК-0/ПС-35

Технически доклад

13.020.99     91.100.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този технически доклад, вземайки предвид нивото на науката и технологиите в страните-членки, идентифицира ролята на изпитванията при оценяване на строителните продукти по отношение на възможни емисии и дава препоръки за процедури за изпитване. Този технически доклад се преразглежда в съответствие с придобития опит, който е основа за решението дали използването на хоризонтални стандарти за методи за изпитване на строителни продукти е практически приложимо и/или необходимо с цел прилагане на задълженията, произтичащи от Директивата за строителни продукти CPD. Този технически доклад дава препоръки за комплексни процедури за изпитване в общата рамка на CPD, съгласно методите за удостоверяване на съответствието.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 16098:2010
60.60 Публикуван стандарт
21.01.2011 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 16098:2010