Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15936:2012

Утайки, обработени биоотпадъци, почви и отпадъци. Определяне на общото съдържание на органичен въглерод (TOC) чрез сухо изгаряне

Sludge, treated biowaste, soil and waste - Determination of total organic carbon (TOC) by dry combustion
20.11.2012 г.
95.99 Отменен стандарт   14.04.2022 г.

Главна информация

95.99     14.04.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.030.01  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт представя два метода за определяне на общ органичен въглерод (ТОС) в утайка, обработен биоотпадък, почва, отпадък или седиментни проби, съдържащи повече от 1 g въглерод на kg сухо вещество (0,1 %). Когато присъстват, елементарен въглерод, карбиди, цианиди, цианати, изоцианати, изотиоцианати и тиоцианати се определят като органичен въглерод при използване на метода, описан в този стандарт. Предвид това една интерпретация на измерената стойност може да представлява проблем в случаите когато пробата съдържа съответни количества от споменатите по-горе съединения. Ако е необходимо, тези съединения трябва да бъдат определени отделно чрез подходящи валидирани процедури и да бъдат отбелязани в протокола от изпитване. За утайки, обработен биоотпадък и почва е валидиран само метод А.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

86/278/EEC

Опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13137:2003

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15936:2012
95.99 Отменен стандарт
14.04.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15936:2022

Свързан проект

Въвежда EN 15936:2012