Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12158-2:2000+A1:2010

Строителни подемници за товари. Част 2: Наклонени подемници с недостъпни платформи с товароносещи устройства

Builders' hoists for goods - Part 2: Inclined hoists with non-accessible load carrying devices
16.09.2010 г.

Главна информация

90.60     4.06.2019 г.

BDS

ТК-66

Европейски стандарт

91.140.90  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Този стандарт се отнася за временно монтирани строителни подемници с механично задвижване, предназначени за използване от лица, на които е разрешен достъпа до строителната площадка и до технически съоръжения. Подемниците обслужват или една по-висока товарна площадка или работна зона, която е разположена в края на направляващата конструкция (например покрив) и имат товаро-носещо устройство:
- проектирано за транспортиране единствено на товари;
- върху което е забранено да стъпват хора по всяко време;
- което се направлява;
- проектирано да се движи под ъгъл от най-малко 30 градуса към вертикалата, но може да бъде използвано под всякакъв ъгъл между вертикалата и максималния наклон, определен от производителя;
- окачено или поддържано посредством стоманено въже на барабанно задвижване;
- което се управлява от оператор посредством управляващо устройство с постоянно задействане;
- което не изисква използването на противотежест;
- което е с максимална товароподемност 300 kg;
- което е с максимална скорост от 1,0 m/s.
и където за направляващите му се изискват отделни носещи конструкции.
1.2 Стандартът определя опасностите, както са описани в точка 4, които възникват през различните фази на жизнения цикъл на такова съоръжение и описва методите за отстраняването или намаляването на тези опасности, когато то се използва по предназначение, както е посочил производителя.
1.3 Този европейски стандарт не определя допълнителни изисквания за:
- работа при тежки условия (екстремни климатични условия, силни магнитни полета);
- защита от мълния;
- работа при специални условия (взривоопасна среда);
- електромагнитна съвместимост (излъчване, устойчивост);
- манипулиране на товари, естеството на които може да доведе до опасни ситуации (например разтопен метал, киселини/основи, радиоактивни материали, чупливи товари;
- използването на двигатели с вътрешно горене;
- използването на дистанционно управление;
- опасности, по време на производството;
- опасности, като резултат от подвижността;
- опасности, проявяващи се, когато подемникът е монтиран над шосе;
- земетресения;
- шум.
1.4 Този стандарт не се прилага за:
- постоянно монтирани асансьори;
- строителни подемници за хора и материали;
- строителни подемници за транспортиране на товари с достъпна платформа;
- строителни подемници с товаро-носещо устройство, задвижвано чрез хидравличен цилиндър (пряко или непряко);
- подемници за мебели;
- транспортьори;
- работни клетки, окачени на повдигателни устройства;
- работни площадки поддържани на вилиците на кари високоповдигачи;
- работни площадки;
- фуникуляри;
- асансьори, специално конструирани за военни цели;
- минни асансьори;
- сценични подемници;
- специализирани подемници.
1.5 Изискванията и/или мерките за безопасност на този стандарт се отнасят за конструкцията на основната рама, направляващите елементи, товаро-носещото устройство, задвижващото устройство, електрическата и/или хидравличната инсталация и органите за управление на подемника. Включена е и конструкцията на поддържане на всички направляващи елементи, но е изключена конструкцията на поддържащите конструкции (например постройка или скеле) и всички напречни укрепвания. Други аспекти като ограждане на основната конструкция, конструкцията на бетонния фундамент, настилката, укрепването или други фундаментни конструкции, предпазното ограждане на пространството за движение на подемника и конструкцията на по-висока товарна площадка се разглеждат в точката на този стандарт за инструкцията за експлоатация.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12158-2:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12158-2:2000+A1:2010
90.60 Край на периодичен преглед
4.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12158-2:2000+A1:2010