Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1911:2010

Стационарни източници на емисии. Определяне на тегловната концентрация на газообразни хлориди, изразени като HCl. Стандартен сравнителен метод

Stationary source emissions - Determination of mass concentration of gaseous chlorides expressed as HCl - Standard reference method
17.12.2010 г.

Главна информация

90.93     3.09.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Методът, описан в този европейски стандарт определя концентрацията на хлорни съединения в отпадъчни газове, след преминаването им през системата за вземане на проби, включваща филтър за частици, отделящ CL-йони в абсорбционния разтвор. Този стандартен сравнителен метод е оценен по време на полеви изпитвания за изгаряне на отпадъци. Методът се прилага за отпадъчни (отработените??) газове, в които хлорната концентрация, изразени като HCl, може да варира между 1 mg m-3 и над 5 000 1 mg m-3 при нормално налягане и температурни условия (вж. Приложение 1), и е в съответствие с нормите за допустими емисии, определени от Директива 2000/76/ЕО на Съвета за инсталации за изгаряне на отпадъци. Бележка 1: граничните стойности на този европейски стандарт са изразени в mg HCl/m3, на суха основа, при стандартни, нормални условия от 273 К и 101,3 кРа и към сравнителната концентрацията на O2. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Изискваната неопределеност се определя от капацитета на изпитвания метод в полеви условия (Приложение D) и в лабораторията (виж експлоатационните характеристики в таблици 1 и 2 и приложение C).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

2001/80/EC

Ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1911-3:2000

ОТМЕНЕН
БДС EN 1911-2:2000

ОТМЕНЕН
БДС EN 1911-1:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1911:2010
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.09.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1911:2010