Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14211:2012

Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване на концентрацията на азотен диоксид и азотен монооксид чрез хемилуминесценция

Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence
20.11.2012 г.

Главна информация

90.93     13.03.2018 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя метод за непрекъснато измерване с цел определяне концентрацията на азотен диоксид и азотен монооксид съдържащи се в атмосферния въздух, използвайки принципа на хемилуминесценцията. Този документ описва работните характеристики и определя минималните критерии, които трябва да се вземат предвид при изборът на подходящ хемилуминесцентен анализатор изпитвания за одобрение на типа. Той включва също така оценяването на подходящостта на анализатор за употреба в специфично определено място така, че да удовлетворя и изискванията на Директивите за качество на данните и изискванията по време на пробовземане, калибриране и осигуряване на качество. Методът е приложим при определяне концентрацията на азотен диоксид, съдържащ се в атмосферния въздух до 500 µg/m3. Този концентрационен обхват е сертификационният обхват за изпитвания за одобряване на типа за NO2.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1999/30/EC

Пределно допустими стойности за серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в околния въздух

2008/50/EC

Качество на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14211:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14211:2012
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.03.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14211:2023

Свързан проект

Въвежда EN 14211:2012