Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1127-1:2011

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 1: Основни понятия и методология

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
16.12.2011 г.
95.99 Отменен стандарт   17.02.2022 г.

Главна информация

95.99     17.02.2022 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.230  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя методите за идентифициране и за оценяване на опасности, водещи до експлозия и мерките при проектирането и конструирането, съответстващи на изискваната безопасност. Това се постига чрез:

- идентифициране на опасността;
- оценяване на риска;
- премахването или намаляването на риска;
- информация за приложението.

Безопасността на съоръженията, системите за защита и съставните части може да бъде постигната, както е описано в 5.7 на EN 414:1992, чрез отстраняване на опасностите и/или ограничаване на риска, т.е.

а) чрез проектиране без използване на защита;
b) чрез защита;
c) чрез звена за връзка, ако е необходимо, за предоставяне информацията от потребителя;
d) чрез някакви други предпазни мерки.

ЗАБЕЛЕЖКА: “Проектирането” в съответствие с 5.7 на EN 414:1992 не трябва да бъде смесвано с “проектирането”, съответстващо на 6.5 на този стандарт.

Мерките срещу експлозия, в съответствие с а) (предотвратяване) и b) (защита) са разгледани в точка 6 на този стандарт; мерките срещу експлозията, съответстващи на c) са разгледани в точка 7 на този стандарт. Мерките в съответствие с d) не са описани в този стандарт. Те са включени в точка 6 на EN 292-2:1991.

Мерките за предотвратяване и защита, описани в този стандарт, не осигуряват изискваното ниво безопасност, освен ако съоръженията, системите за защита и съставните части се използват в съответствие с тяхното предназначение и са монтирани и поддържани според действащите правила за използване или изисквания.

Този стандарт определя общи методи за проектиране и конструиране, за подпомогне на проектантите и производителите в постигане на безопасност срещу експлозия при проектиране на съоръжения, системи за защита и съставни части.

Този стандарт е приложим за всякакви съоръжения, системи за защита и съставни части, предназначени да бъдат използвани в потенциално експлозивни атмосфери. Тези атмосфери могат да възникнат от възпламеними производствени материали, използвани или отделяни от съоръженията, системите за защита и съставните части или от материали, в близост до съоръженията, системите за защита и съставните части и/или от материалите, от които са изработени съоръженията, системите за защита и съставните части.
Този стандарт е приложим за съоръженията, системите за защита и съставните части на всички етапи от тяхното използване.
Този стандарт се прилага само за съоръжения от група II, които са предназначени да бъдат използвани на места, различни от подземни участъци на мини и онези части на минни инсталации на повърхността, застрашени от газ гризу и/или възпламеним прах.

Този стандарт не се прилага за:

- медицински устройства, предназначени за използване в областта на медицината;
- съоръжения, системи за защита и съставни части, където опасността от експлозия се дължи изключително на присъствието на експлозивни вещества или химически нестабилни вещества;
- съоръжения, системи за защита и съставни части, когато експлозия може да се получи чрез реакция на вещества с окислители, различни от кислорода на атмосферата, или чрез други опасни реакции или в условия, различни от атмосферните;
- съоръжения, предназначени да бъдат използвани в битова и нетърговска среда, където потенциално експлозивни атмосфери могат да възникнат рядко, единствено в резултат на непредвидено изтичане на газообразно гориво;
- лични предпазни средствата, които са обект на Директива 89/686/ЕЕС;
- плавателни съдове и подвижни крайбрежни инсталации, заедно със съоръженията на борда на такива съдове или инсталации,
- транспортните средства, т.е. автомобили и техните ремаркета, предназначени единствено за транспортиране на хора по въздух или по шосейни и железопътни мрежи или по вода, също така средствата за транспорт, доколкото те са предназначени за транспортиране на стоки по обществени шосейни и железопътни мрежи или по вода. Автомобилите, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, не трябва да бъдат изключвани;
- проектиране и конструиране на системи, включващи по задание управление на процеси на горене, освен ако те могат да действат като източници на

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/9/EC

Съоръжения за потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран
2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1127-1:2008

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1127-1:2011
95.99 Отменен стандарт
17.02.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1127-1:2019

Свързан проект

Въвежда EN 1127-1:2011