Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 15119-1:2008

Трайност на дървесината и на продуктите от дървесина. Определяне на емисията в околната среда на средството за защита на обработена дървесина. Част 1: Дървесина съхранявана в склад и пусната в търговската мрежа при клас на използване 3 (непокрита, не в контакт с почвата). Лабораторен метод

Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 1: Wood held in the storage yard after treatment and wooden commodities exposed in Use Class 3 (not covered, not in contact with the ground) - Laboratory method
19.09.2008 г.
95.99 Отменен стандарт   14.06.2018 г.

Главна информация

95.99     14.06.2018 г.

BDS

ТК-33

Техническа спецификация

13.020.30     71.100.50  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This Technical Specification describes a laboratory method for obtaining water samples from preservative treated wood exposed out of ground contact (wood held in the storage yard after treatment and which has been in conditions designed to simulate outdoor, out of ground contact situations), at increasing time intervals after exposure.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 15119-1:2008
95.99 Отменен стандарт
14.06.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 15119-1:2018

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 15119-1:2008