Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62479:2010

Оценяване на съответствието на електронни и електрически апарати с ниска мощност спрямо основните ограничения, свързани с облъчването на човек от електромагнитни полета (10 MHz до 300 GHz) (IEC 62479:2010 с промени)

Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
19.10.2010 г.
17.11.2011 г.

Главна информация

60.60     19.10.2010 г.

BDS

ТК-75

Европейски стандарт

17.220.20     35.020     35.02  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт осигурява прости методи за оценяване на съответствието на електронни и електрически устройства/съоръжения с ниска мощност спрямо съответни граничните стойности за облъчване за електромагнитни полета (EMF). Ако не може да бъде показано, че такива устройства/съоръжения изпълняват изискванията приложими за облъчвания с EMF като се използват методите, включени в този стандарт за оценяване на EMF, тогава могат да бъдат използвани за оценяване на съответствието други стандарти, включително IEC 62311 или други (EMF) стандарти за продукти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1999/5/EC

Радио- и телекомуникационни крайни устройства и взаимното признаване на тяхното съответствие

Хармонизиран
2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 50371:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62479:2010
60.60 Публикуван стандарт
19.10.2010 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 62479:2010/AA:2009

Свързан проект

Въвежда EN 62479:2010

Въвежда IEC 62479:2010 ED1