Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1005-3:2002+A1:2009

Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 3: Препоръчителни граници за усилия при работа с машини

Safety of machinery - Human physical performance - Part 3: Recommended force limits for machinery operation
27.03.2009 г.
18.01.2012 г.

Главна информация

90.93     20.09.2022 г.

90.00    20.09.2027 г.

BDS

ТК-59

Европейски стандарт

13.110     13.180  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Настоящият европейски стандарт представлява указание за производителя на машина или на нейни съставни части, както и за автора на стандарти от тип С относно контролиране на рисковете за здравето, дължащи се на прилаганите, свързани с машината, мускулни усилия.
Настоящият стандарт посочва препоръчителните граници за усилията при действия по време на функционирането на машината, включително конструиране, транспорт и въвеждане в експлоатация (монтаж, инсталиране, регулиране), използване (функциониране, почистване, установяване на нередности, поддръжка, настройка, обучение или смяна на процесите), спиране от експлоатация, отстраняване и демонтаж. Стандартът се прилага предимно за машини, произведени след датата на публикуването му.
Настоящият стандарт се прилага, от една страна, за машини за професионална употреба, използвани от популацията работещи потребители в зряла възраст, здрави лица със среден физически капацитет, от друга страна за машини за домашна употреба, използвани от цялата популация потребители, включително младежи и възрастни хора.
Препоръките се позовават на изследване, проведено сред населението в Европа.
Настоящият документ не е приложим за спецификация на машини, произведени преди датата на публикуването му от CEN.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1005-3:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1005-3:2002+A1:2009
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1005-3:2002+A1:2008