Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1028-1:2002+A1:2008

Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с обезвъздушително устройство. Част 1: Класификация. Общи изисквания и изисквания за безопасност

Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps with primer - Part 1: Classification - General and safety requirements
20.12.2008 г.

Главна информация

90.20     15.01.2023 г.

90.60    21.05.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се прилага за центробежни помпи с обезвъздушително устройство, използвани за гасене на пожар, доставени отделно, без задвижване и съединители. Противопожарните центробежни помпи с обезвъздушително устройство са определени като ограничени от техните входни и изходни съединители, така също от краищата на техния вал.
Този стандарт се прилага за противопожарни центробежни помпи с обезвъздушително устройство, които се използват при температура на околната среда между -15 °C и 40 °C.
ЗАБЕЛЕЖКА За специални условия, -30 °C, виж 6.12.
Този стандарт не се прилага за центробежни помпи с обезвъздушително устройство, за които единственият източник на енергия е пряко приложено ръчно усилие.
Този стандарт специфицира класификацията и общите изисквания за центробежни помпи с обезвъздушително устройство с номинална скорост на подаване до 6000 l/min.
Този стандарт се занимава със съществените рискове, изброени в точка 4, рискови ситуации и събития по време на пускане в експлоатация, функциониране и поддържане на центробежни помпи с обезвъздушително устройство, използвани както е предвидено и при условия, предвидени от производителя или негов упълномощен представител. В допълнение, центробежните помпи с обезвъздушително устройство трябва да съответстват на EN 292 за рискове, необхванати в този стандарт.
Този стандарт не се занимава с подробна проверка на общи изисквания и изисквания за безопасност и/или предпазни мерки. Те са обхванати в EN 1028-2 .

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1028-1:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1028-1:2002+A1:2008
90.20 Начало на периодичен преглед
15.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1028-1:2002+A1:2008

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход