Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 1992-4-1:2009

Проектиране на закрепващи устройства за използване в бетон. Част 4-1: Общи положения

Design of fastenings for use in concrete - Part 4-1: General
10.07.2009 г.
95.99 Отменен стандарт   17.12.2018 г.

Главна информация

95.99     17.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

21.060.01     91.080.40  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този CEN/TS предлага метод за проектиране на закрепващи устройства с конструктивно приложение, които се използват за да предават усилията в бетона. Вбетонираните части, вложени в готови бетонни елементи при условията на система за производствен контрол, и които чрез армировката, са предназначени за използване само при краткотрайни ситуации по време на повдигане и монтаж, са обхванати от CEN/TR "Проектиране и използване на вложки за повдигане и монтаж на готови бетонни елементи", разработен от CEN TC 229. Този CEN/TS е предвиден за приложения, при които разрушаване на закрепващите устройства ще стане:
1) като резултат на разрушаване или частично разрушаване на конструкцията, или
2) ще причини риск за човешкия живот, или
3) ще доведе до значителни икономически загуби
Опората на закрепването може да бъде или статически определима, или статически неопределима система, дефинирана като използване на многоелементни анкери в някои европейски технически одобрения (ЕТА). Всяка опора може да се състои от едно закрепващо устройство, или от група закрепващи устройства. Този CEN/TS е валиден за приложения, които попадат в обхвата на поредицата EN 1992. За специфични приложения, напр. ядрени електроцентрали, или конструкции на гражданска защита, може да бъдат необходими модификации. Този CEN/TS не обхваща проектирането на закотвянето. То трябва да се извършва в съответствие със съответните стандарти. Изисквания за коравина и дуктилност на закотвянията са дадени в т. 5 и 8.
1.2 Видове закрепващи устройства и групи от тях
1.2.1 Този CEN/TS се отнася за:
а) добавени закрепващи устройства като челни планки, анкерни канали с корави връзки между канала и закрепващото устройство;
b) допълнително монтиране анкери като дюбелни анкери, вкопани анкери, винтове в бетона, залепени анкери, свързани дюбелни анкери и свързани вкопани анкери.
За други видове закрепващи устройства, може да е необходима модификация на правилата за проектиране.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 1992-4-1:2009
95.99 Отменен стандарт
17.12.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1992-4:2018

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 1992-4-1:2009