Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10456:2008

Строителни материали и продукти. Хигротермални свойства. Таблични стойности и процедури за определяне на декларирани и проектни топлинни стойности (ISO 10456:2007)

Building materials and products - Hygrothermal properties -Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007)
26.06.2008 г.

Главна информация

60.60     26.06.2008 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

английски  

AC:2009

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 10456:2007 определя методи за определяне на декларирани и проектни топлинни стойности за хомогенни в топлинно отношение материали и продукти за сгради, заедно с процедури за конвертиране на стойности, получени при един набор от условия към онези, получени при друг набор от условия. Тези процедури са валидни за температура на околната среда между – 30 °C и + 60 °C.
ISO 10456:2007 предоставя коефициенти за температура и влажност. Тези коефициенти са валидни за средни температури между 0 °C и 30 °C.
ISO 10456:2007 предоставя също проектни данни в таблична форма за използване при изчисления на пренасяне на топлина и влага, за топлинно хомогенни материали и продукти, обикновено използвани в строителни конструкции.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10456:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10456:2008
60.60 Публикуван стандарт
26.06.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10456:2007

Въвежда ISO 10456:2007