Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12385-3:2004+A1:2008

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Информация за използването и поддържането

Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance
25.07.2008 г.
21.01.2011 г.
95.99 Отменен стандарт   15.04.2021 г.

Главна информация

95.99     15.04.2021 г.

BDS

ТК-31

Европейски стандарт

77.140.65  

английски   български  

Дата на прекратяване презумпцията за съответствие за директива 2014/33/ЕС 12.07.2022 г.

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя вида информация за използването и поддържането на стоманени телени въжета, която трябва да се предостави от производителя на въжето или да се включи в инструкцията за експлоатация на производителя, която придружава дадена машина, съоръжение или инсталация, част от които е стоманеното телено въже.
Конкретните опасности обхванати от този документ са идентифицирани в точка 4.
За стоманените телени въжета в съответствие с части 8 и 9, използвани за въжени линии, предназначени за превоз на хора, в prEN 12927-7 е предоставена допълнителна информация за използването и поддържането.
За сапани от стоманени телени въжета специфична информация за използването и поддържането е дадена в EN 13414-2.
Този документ не се прилага за стоманени телени въжета, произведени преди датата на публикуване му от CEN.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

95/16/EC

Асансьори

Хармонизиран
98/37/EC

Безопасност на машините

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран
2014/33/EU

Асансьори и предпазни устройства за асансьори

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12385-3:2005

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12385-3:2004+A1:2008
95.99 Отменен стандарт
15.04.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12385-3:2021

Свързан проект

Въвежда EN 12385-3:2004+A1:2008