Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10302:2008

Устойчиви на пълзене стомани, никелови и кобалтови сплави

Creep resisting steels, nickel and cobalt alloys
25.07.2008 г.

Главна информация

90.93     1.11.2012 г.

90.00    1.11.2017 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.120.01     77.140.01     77.150.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Този европейски стандарт обхваща ковки стомани и сплави, изброени в таблици 1 и 2, които се използват обикновено за компоненти и оборудване, за които главното изискване е тяхната устойчивост на пълзене под действието на дълговременни напрежения, при температури над 500 °C.
ЗАБЕЛЕЖКА Топлоустойчиви марки, дадени в EN 10095 [9] могат също да се използват за подобни приложения, ако е договорено това.
1.2 Този европейски стандарт специфицира техническите условия на доставка за полуготови продукти, за горещо или студено валцувани листове/плочи и ленти, горещо или студено формувани (изтеглени) пръти, тел и профили.
1.3 Общите технически условия на доставка, специфицирани в EN 10021:2006, се прилагат в допълнение на спецификациите в този европейски стандарт, освен ако в този европейски стандарт е специфицирано друго.
1.4 Този европейски стандарт не се прилага за компоненти, произведени чрез по-нататъшно обработване до форми на продукта, изброени в 1.2, с качествени характеристики, променени от тази обработка.
1.5 Този европейски стандарт не се прилага за целите на авиацията и работа под налягане.
1.6 За стомани и сплави с подобен химичен състав, но предназначени за различни приложения, виж Библиографията.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10302:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10302:2008
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
1.11.2012 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10302:2008