Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15267-1:2009

Качество на въздуха. Сертифициране на автоматизирани системи за измерване. Част 1: Основни принципи

Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 1: General principles
30.10.2009 г.

Главна информация

90.93     22.10.2013 г.

90.00    22.10.2018 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.99  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя общите принципи, включително общи процедури и изисквания за сертификация на продукта от автоматизираните системи за измерване (AMS) за мониторинг на качеството на атмосферния въздух и на емисии от стационарни източници. Това сертифициране на продукта се състои от следните последователни етапи: а) изпитване на работата на автоматизирана система за измерване, б) първоначална оценка на системата на производителя на AMS за управление на качеството; в) сертифициране; г) наблюдение. Този европейски стандарт се прилага за сертифициране на всички AMS за мониторинг на качеството на атмосферния въздух и емисиите от стационарни източници, за които критерии за изпълнение и процедури за изпитване съществуват в европейските стандарти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

96/62/EC

Оценка и управление на качеството на околния въздух

2000/69/EC

Пределно допустими стойности за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

2002/3/EC

Озон в атмосферния въздух

2001/80/EC

Ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15267-1:2009
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
22.10.2013 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15267-1:2022

Свързан проект

Въвежда EN 15267-1:2009