Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15267-2:2009

Качество на въздуха. Сертифициране на автоматизирани системи за измерване. Част 2: Първоначална оценка на системата за управление качеството на производителя на AMS и последващ сертификационен надзор на производствения процес

Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 2: Initial assessment of the AMS manufacturer’s quality management system and post certification surveillance for the manufacturing process
30.10.2009 г.

Главна информация

90.93     22.10.2013 г.

90.00    22.10.2018 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.99     03.100.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията за система за управление на качеството на производителя, първоначалната оценка на производствен контрол на производителя и продължаващото наблюдение на ефекта от последващите промени в дизайна на изпълнението на сертифицирани автоматични измервателни системи. Този европейски стандарт също така служи като сравнителен документ за одит на система за управление на качеството на производителя.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

96/62/EC

Оценка и управление на качеството на околния въздух

2000/69/EC

Пределно допустими стойности за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

2002/3/EC

Озон в атмосферния въздух

2001/80/EC

Ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15267-2:2009
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
22.10.2013 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15267-2:2022

Свързан проект

Въвежда EN 15267-2:2009