Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1993-1-7:2007

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading
27.07.2007 г.
28.02.2010 г.

Главна информация

60.60     27.07.2007 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

английски   български  

AC:2009; NA:2011, AC:2014

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1)Р EN 1993-1-7 съдържа основни правила за конструктивно проектиране на неоребрени и оребрени плочи, които са част от пълностенни конструкции като силози, резервоари или съдове, подложени на натоварване извън тяхната равнина. Стандартът се използва съвместно с EN 1993-1-1 и съответните приложими стандарти. (2) Този документ определя изчислителните стойности на носимоспособностите: частните коефициенти за носимоспособностите могат да се отчетат от националните приложения към съответните приложими стандарти. Препоръчителните стойности са дадени в съответните приложими стандарти. (3) Този стандарт разглежда изискванията за оразмеряване по крайни гранични състояния за: - граница на пластифициране; - циклично пластифициране; - загуба на устойчивост; - умора. (4) Общото равновесие на конструкцията (хлъзгане, отлепване, преобръщане) не е включено в този стандарт, но се разглежда в EN 1993-1-1. Специални разглеждания на конкретни приложения са дадени в съответните приложими части на EN 1993. (5) Правилата от този стандарт са валидни за равнинни части от пълностенни конструкции, които могат да бъдат оребрени или неоребрени. Те могат да бъдат отделни плочи или части от пълностенна конструкция. Те са подложени на въздействия извън тяхната равнина. (6) За проверка на неоребрени и оребрени пълностенни конструкции, подложени на въздействия само в равнината им, виж EN 1993-1-5. В EN 1993-1-7 са дадени правила за взаимодействие на натоварванията във и извън равнината на конструкцията. (7) За правила за проектиране на студеноформувани равнинни и линейни елементи виж EN 1993-1-3. (8) Температурният диапазон, в който са валидни правилата на този стандарт, е даден в съответните части на EN 1993. (9) Правилата в този стандарт са валидни за конструкции, изготвени в съответствие с предписанията за изпълнение от EN 1090-2.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1993-1-7:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-7:2007
60.60 Публикуван стандарт
27.07.2007 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-7:2007/AC:2014

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-7:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1993-1-7:2007