Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 403:2006

Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване. Филтриращи средства с качулка за самоспасяване при пожар. Изисквания, изпитвания, маркировка

Respiratory protective devices for self-rescue - Filtering devices with hood for escape from fire - Requirements, testing, marking
27.12.2006 г.

Главна информация

90.60     18.11.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

български  

06.10.2005

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този Европейски стандарт се отнася до филтриращи устройства с качулка, използвани за индивидуална евакуация извън среда, която съдържа прахови частици, въглероден оксид и други токсични газове, отделяни при пожар. Той специфицира минимални изисквания към това устройство, което е предназначено за еднократна употреба. Стандартът не се отнася за устройства, проектирани да бъдат използвани в условия, където има или може да има недостиг на кислород (съдържание на кислород, по-ниско от 17% обемни).
Специфицирани са два типа устройства: такива, които са проектирани да бъдат носени, и такива, които са проектирани, да бъдат съхранявани.
Този стандарт специфицира устройства, които са предназначени да се използват предимно от възрастни. Някои от тях може да не са подходящи за деца.
За оценка на съответствието с изискванията са включени лабораторни и практически експлоатационни изпитания.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
93/68/EEC

Директива за изменение на Директиви 87/404/ЕИО, 88/378/ЕИО, 89/106/ЕИО, 89/336/ЕИО, 89/392/ЕИО, 89/686/ЕИО, 90/384/ЕИО, 90/385/ЕИО, 90/396/ЕИО, 91/263/ЕИО, 92/42/ЕИО и 73/23/ЕИО

93/95/EEC

Personal protective equipment (Dir. 89/686/EEC amendment)

96/58/EC

Директива относно изменение на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 403:2006
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 403:2004