Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 529:2006

Средства за защита на дихателните органи. Препоръки за избор, употреба, грижи и поддържане. Ръководство

Respiratory protective devices - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document
27.12.2006 г.
22.03.2010 г.

Главна информация

90.60     18.11.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този вропейски стандарт предоставя ръководство за най-добрата практика за създаване и прилагане на подходяща програма за средствата за защита на дихателните органи. Той е публикуван, за да предостави общо-Европейска база за избор, употреба, грижи и поддръжане на средствата за защита на дихателните органи. Той предоставя насоки за изготвяне на национални правила в тази област. Ръководството, съдържащо се в този Европейски стандарт, не е предназначено да бъде изчерпателно, но подчертава важни аспекти, на които трябва да се обърне внимание. Препоръките в този европейски стандарт ще помогнат за спазване на националното законодателство, където съществува, или на Европейското законодателство по този въпрос.
Средства за защита на дихателните органи, използвани изключително при гмуркане и при повишени или понижени атмосферни налягания, не са обхванати от това ръководство.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

93/68/EEC

Директива за изменение на Директиви 87/404/ЕИО, 88/378/ЕИО, 89/106/ЕИО, 89/336/ЕИО, 89/392/ЕИО, 89/686/ЕИО, 90/384/ЕИО, 90/385/ЕИО, 90/396/ЕИО, 91/263/ЕИО, 92/42/ЕИО и 73/23/ЕИО

93/95/EEC

Personal protective equipment (Dir. 89/686/EEC amendment)

96/58/EC

Директива относно изменение на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС CR 529:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 529:2006
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 529:2005