Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006)

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006)
14.11.2006 г.
95.99 Отменен стандарт   15.01.2018 г.

Главна информация

95.99     15.01.2018 г.

BDS

ТК-34

Европейски стандарт

03.120.20  

български  

Изданието на български език включва поправка AC:2006

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя общите изисквания за компетентност при извършване на изпитвания и/или калибрирания, включително вземането на извадки. Той се отнася за изпитванията и калибриранията, извършвани с използването на стандартизирани методи, нестандартизирани методи и методи, разработени от лабораториите.
Този международен стандарт е приложим за всички организации, които извършват изпитвания и/или калибрирания. Например лаборатории от първа, втора и трета страна, както и лаборатории, в които изпитванията и/или калибриранията са част от контрола и сертификацията на продуктите.
Този международен стандарт е приложим за всички лаборатории независимо от числеността на техния персонал или обхвата на тяхната дейност за изпитване и/или калибриране. Когато дадена лаборатория не извършва една или няколко от дейностите, за които се отнася този международен стандарт като вземането на извадки и разработването/усъвършенстването на нови методи, изискванията на съответните точки не се прилагат.
Този международен стандарт е предназначен да бъде използван от лаборатории, които създават своя система за управление на качеството и на административните и техническите си дейности. Той може също да бъде използван от клиентите на лаборатории, от упълномощените разпоредителни органи и органите за акредитация, които потвърждават или признават компетентността на лаборатории. Този стандарт не е предназначен да бъде използван за сертификация на лаборатории.
В този международен стандарт не се разглежда съответствието с изискванията на нормативните актове и с изискванията за безопасност при работата на лабораториите.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO/IEC 17025:2001

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006
95.99 Отменен стандарт
15.01.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Свързан проект

Въвежда EN ISO/IEC 17025:2005

Въвежда EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006